Opoczno

Czwartek/21.9.2017
|Darii, Mateusza, Wawrzyńca
1.jpg
Wydziały Starostwa
06-07-2016
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Kwiatowa 1a

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu Powiatu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników oraz realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej jak również zamówień publicznych i inwestycji.

Sekretarz Powiatu 736-15-07
Sekretariat 736-15-00
fax. 736-15-00

 

Wydział Finansowo - Księgowy
ul. Kwiatowa 1a

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Skarbnik 736-15-03
736-15-06, 736-15-00
fax. 736-15-00

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
ul. Rolna 6

Zajmuje się oświatą, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami i stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

Dyrektor 736-15-51
fax 736-15-51

 

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Kwiatowa 1a

Zapewnia obsługę w zakresie wydawnia pozwoleń na budowę i rozbiorkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania.

Dyrektor 736-15-08
fax 736-15-08

 

Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
ul. Kwiatowa 1a

Wydział prowadzi sprawy związane z organizacją i i zarządzaniem ochrony zdrowia w powiecie, finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań powiatu realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Dyrektor 736-15-02 736-15-00
fax 736-15-00

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rolna 6

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Dyrektor 736-15-52
736-15-53, 736-15-51
fax 736-15-51

 

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Kwiatowa 1a

załatwianie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, zezwoleniami na regularny, drogowy przewóz osób, wydawanie licencji na krajowy, drogowy przewóz osób i rzeczy, wydawanie zaświadczeń na krajowy transport na potrzeby własne, wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym"

Dyrektor 736-15-05 736-15-00
fax 736-15-00

Obsługa interesantów - Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 8.30 - 13.30

                                      Wtorek - 8.30 - 16.00

 

Stanowisko ds. Promocji
ul. Kwiatowa 1a

Wydział prowadzi sprawy związane z promocją powiatu jak również obsługą prasową Starostwa.

tel./fax. 736-15-00 wew. 130

 

 

Biuro Rady
ul. Kwiatowa 1a

Zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu i komisji Rady.

Sekretarz 736-15-04 736-15-00
fax 736-15-00

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Kwiatowa 1a

Prowadzi poradnictwo w zakresie praw konsumenta, reprezentuje interesy klientów w negocjacjach ze sprzedawcami, a także w postępowaniu sądowym.

736-15-07 736-15-00
fax 736-15-00

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Kwiatowa 1 a

 

Zespół zapewnia obsługę w zakresie przyjmowania wniosków dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień, wystawiania legitymacji oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący tel: 44 736-15-09 lub 44-736-15-00, Fax 736 -15 -00

Obsługa interesantów: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:30 - 15:30,

                                       Wtorek 7:30 - 17:00

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem