Opoczno

Poniedziałek/25.6.2018
|Łucji, Witolda, Wilhelma
2.jpg
Konkurs z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
18-04-2013
 
 
 
 
Wyślij link mailem

 

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu w Opocznie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące na terenie Powiatu Opoczyńskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym niniejszym konkursem.

I. Rodzaj zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:

1.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w czasie pozalekcyjnym alternatywą wobec uzależnień i przemocy w wymiarze 8 godzin dziennie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 24.000,00 zł.

2.Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania , opieki i pracy socjalnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 6.000,00 zł.

II. Zasady przyznania dotacji :

1.Zasady przyznania dotacji na realizacje w/w zadań określają przepisy:

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

• Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012 – 2015 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 listopada 2011r.

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz.1240 ze zm.),

2. Dotacje mogą być przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

3.Zlecenie zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadań publicznych , wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji .

4.Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10% kosztów zadania.

5.Do wkładu własnego podmiotu wnioskującego nie wlicza się kosztów związanych z korzystaniem z pracy wolontariuszy.

6.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe tj. sporządzone z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu .

7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.

8.Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu

realizacji zadania i kosztorysu projektu.

9.Po dokonaniu wyboru oferty i ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego.

III. Termin i warunki realizacji zadania .

1.Termin realizacji zadania : od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2013r.

2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.

3.Dotowane z budżetu Powiatu Opoczyńskiego mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.

IV. Termin i zasady składania ofert .

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty , podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli , zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego , lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie ze wzorcem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

3. Do oferty należy dołączyć - kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub ewidencji z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione, w tym osoby uprawnione do podpisania oferty (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy był wydany).

4.Oferty należy składać do dnia 10 maja 2013r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A 26-300 Opoczno do godz.15.30 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Opocznie ( decyduje data wpływu do Starostwa).

 

V. Tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.Oferty będą oceniane w 2 etapach obejmujących : ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Tylko pozytywny wynik oceny formalnej warunkuje przejście do etapu 2 tj. oceny merytorycznej.

3. Otwarcia , rozpatrzenia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Opocznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015.

4. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert rozpatrzy je w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

b)ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

c) ocenia kompletność i poprawność sporządzenia oferty.

Wskazane wyżej kryteria muszą być spełnione łącznie.

Kryteria merytoryczne:

Przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,

b)ocenia sie przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadania publiczne,

d) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ,

e) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3, wkład rzeczowy , osobowy , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne , biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków . 

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Przy podejmowaniu decyzji będą brane pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki.

Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepszej oferty.

Za każde kryterium mogą być przyznane punkty w skali od 1-10

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami :

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym tego samego rodzaju w 2012 roku Powiat Opoczyński udzielił dotacji w kwocie 30.000,00 zł., w bieżącym roku przeznaczona kwota 30.000,00zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opocznopowiat.pl) , na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.opocznopowiat.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie www.bip.opocznopowiat.pl.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.